Ekonomisk ordlista

A

Ägarandel i ett aktiebolag.

I en aktiefond utgörs minst 75 procent av fondförmögenheten av aktier och/eller andra aktierelaterade instrument.

Verifikation, bankernas namn på uttags- och insättningsblanketter.

Avbetalning på en skuld.

Tidsperiod under vilken amortering inte behöver göras.

Den tidsperiod under vilken amortering sker.

När du sätter in pengar i en fond köps andelar motsvarande det insatta beloppet. Antalet andelar som du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället.

Det belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Annuitet betyder att summan av ränta och amortering är konstant, d.v.s. samma belopp varje gång. Amorteringsdelen ökar då i samma takt som andelen ränta minskar (till skillnad mot Rak amortering).

Sammanlagt värde av insatt belopp och eventuell utdelning, som används vid beräkning av reavinst eller reaförlust.

Betalningssätt för regelbundet återkommande räkningar.

Lönsamhetsmått som visar värdeförändringen på en tillgång, t.ex. ränta på obligationer eller utdelning på aktier.

B

Dag då banker i allmänhet har öppet, d.v.s. i Sverige helgfria måndagar till fredagar. Begreppet förekommer ofta vid ränteberäkning.

BankID är en elektronisk ID-handling som möjliggör identifiering och underskrift på Internet. Alla privatpersoner med svenskt personnummer kan skaffa BankID. (jämför E-legitimation)

När du tar banklån hos din primärbank är pengarna oftast öronmärkta för en specifik sak, och du måste ofta lämna säkerhet för lånet. Ett banklån hos SevenDay Bank låter dig ta lån utan säkerhet, för att realisera det du vill ha, här och nu. Läs mer om banklån.

Banksekretess innebär att banken inte får avslöja för utomstående om eller vilka förhållanden en kund har, eller har haft, till banken. Banksekretessen är reglerad i lag, och omfattar alla uppgifter som rör kundens relation med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. På begäran av t.ex. Skatteverket eller Finansinspektionen är dock banken skyldig att bryta sekretessen.

Basbeloppet, kallas även prisbasbelopp, justeras årligen för att spegla förändringen i den allmänna prisnivån. Beloppet ligger till grund för beräkning av bl.a. studiemedel och pension. Regeringen fastställer beloppet en gång om året, enligt Lagen om allmän försäkring.

När kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld, så får man en betalningsanmärkning i form av notering i ett datasystem. En betalningsanmärkning finns registrerad i tre år, oavsett om skulden betalas.

Uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran.

När du söker och jämför bästa erbjudandena av bilfinansiering så är det viktigt att du har bestämt dig i förväg om finansieringen ska vara med eller utan kontantinsats. Läs mer om bilfinansiering.

Lån eller kredit utan säkerhet. Vid lån utan säkerhet görs en kreditprövning för att undersöka gäldenärens ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet. (jämför Säkerhet). Läs mer om blancolån.

Totalkostnad för boendet i en viss bostad, d.v.s. summan av driftskostnader, amorteringar samt räntekostnader med avdrag för ev. skattelättnader, alternativt hyreskostnaden för en hyrd bostad. (jämför Driftskostnad)

Förbindelse av en eller flera fysiska eller juridiska personer att svara för kredittagarens betalningsförpliktelser gentemot kreditgivaren, om kredittagaren inte fullgör sina förpliktelser gentemot kreditgivaren.

Den eller de fysiska eller juridiska personer som går i borgen för en annan persons lån, d.v.s betalar i kredittagarens ställe om denne inte fullgör sina betalningsförpliktelser.

Den som lånat ut pengar, fordringsägare, t.ex. kreditgivare. Motsats till gäldenär. Inte att förväxla med borgensman.

Lån mot pantbrevssäkerhet i fastighet, i regel inom ca 70% av fastighetens marknadsvärde. (jämför Topplån)

Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats (procentsats) under en angiven villkorsperiod. (jämför Rörlig ränta)

Båtlån ger dig två nycklar till frihet. Den ena öppnar dörren till båtlivet – att du faktiskt kan köpa båten som du drömt och därmed ge dig hän åt en av de allra friaste livsstilarna. Läs mer om ett båtlån.

C

Clearingnummer är det nummer som identifierar kreditinstitut och banker. Ett clearingnummer består av fyra siffror och utgörs vanligtvis av den första delen av kontonumret.

Avgift vid köp och/eller försäljning av värdepapper.

D

Sänkning av den allmänna prisnivån, uppgång i penningvärdet. Motsats till inflation.

Förvaringsplats för aktier och andra värdepapper hos bank eller fondkommissionär.

Möjligheten att låna pengar direkt kan ta dig närmare dina drömmar. Normalt sett sker utbetalning ett par bankdagar efter att låneansökan mottagits. Läs mer om direktlån.

Summan av kostnaderna för driften av fastigheten, t.ex. uppvärmning, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring, förvaltning m.m. (jämför Boendekostnad)

Ränta som en gäldenär måste erlägga om hen inte betalar en fordran i tid.

E

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, t. ex. körkort eller id-kort. Med en e-legitimation legitimerar du dig på internet på ett säkert sätt. E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk, på ett kort, eller via Mobilt BankID. (jämför BankID)

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader, t.ex. aviserings- och uppläggningsavgifter, uttryckt som årlig ränta på hela lånebeloppet. Hänsyn tas även till hur ofta betalning sker. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar, då den effektiva räntan visar kreditens verkliga kostnad. På motsvarande sätt kan effektiv ränta också ange vilken avkastning man får på olika former av sparande.

Enskild egendom är egendom som en make har fått genom gåva, äktenskapsförord eller testamente om den som givit egendomen skrivit att den ska vara enskild. Enskild egendom är makens personliga, och ingår därmed inte i en bodelning.

F

Den myndighet som utövar tillsyn över banker, kreditmarknadsbolag, fondförvaltare m. fl.

Det företag som förvaltar fonden. Ett fondbolag har tillstånd att driva fondverksamhet, och måste vara registrerat hos Finansinspektionen.

En fullmakt innebär att fullmaktsgivaren (huvudmannen) ger fullmaktstagaren (ombudet) rätt att handla på huvudmannens vägnar. Fullmakten kan vara begränsad till vissa områden, ett visst ärende och/eller i tid. De åtgärder som ombudet kan vidta med bindande verkan för fullmaktsgivarens räkning kallas ombudets behörighet. En fullmakt som inte är begränsad i tid gäller tills den återkallas.

En fysisk person är en enskild person eller individ, en människa. (jämför Juridisk person)

Ett förmånstagarförordnande beskriver vem som ska få pengarna från din pensions- eller livförsäkring om du skulle dö. Det generella förmånstagarförordnandet är det som gäller som standard i ett avtal.

Avgift som tas ut vid försenad betalning, om avgiften är avtalad mellan parterna. Inte att förväxla med dröjsmålsränta.

I finansiella sammanhang avses oftast fondförvaltare, som är den som sköter en fonds placeringar och köper och säljer värdepapper. Inte att förväxla med förvaltare i egenskap av person utsedd av tingsrätt att företräda den som inte själv kan tillvarata sina rättigheter eller vårda sin egendom.

 

En löpande avgift som fondbolag tar ut för att förvalta och administrera en fond.

G

Överföra pengar från ett konto till ett annat via girosystem. Girosystem är kontantlösa betalningssystem som Plusgiro och Bankgiro.

Den som är betalningsansvarig, t.ex. låntagaren, den som lånat pengar. Motsats till borgenär.

I

Ett index visar hur den genomsnittliga utvecklingen har varit för en viss marknad. Genom att jämföra med ett relevant index kan man mäta exempelvis hur en viss fond har utvecklats.

Stegring av den allmänna prisnivån, försämring av penningvärde. Motsats till deflation.

Förfarande genom vilket en borgenär kan få betalt för sin fordran. Om betalning inte sker kan skulden drivas in med rättsliga åtgärder.

Den statliga insättningsgarantin är ett skydd för kundernas insättningar i banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag i händelse av att institutet skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin hanteras av Riksgälden och finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Garantin gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer om ett anslutet institut (banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag) skulle gå i konkurs. Garantin ger ersättning upp till maximalt motsvarande 100 000 euro, per kund och institut. Om det finns flera kontohavare gäller det maximala ersättningsbeloppet för varje kontohavare var för sig. Ersättningen påverkas inte av om kunden också har skulder till institutet. Den statliga insättningsgarantin gäller för alla slag av insättningar på sparkonton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Sparande som omfattas av den statliga insättningsgarantin ger kunden rätt till ersättning motsvarande insättningens belopp plus ränta fram till konkursbeslutet. Pengarna betalas ut inom tre månader från den dag då ett institut har gått i konkurs.
SevenDays samtliga sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

 

Inskrivning hos tingsrätten i fastighetsbok av visst penningbelopp i fast egendom. Utförs av Lantmäteriet. (jämför Pantbrev)

Individuellt pensionssparande i bank, värdepappersbolag eller fondbolag. Utbetalade belopp beskattas som inkomst av tjänst. Man får tidigast börja ta ut pensionen vid 55 års ålder och utbetalningstiden är normalt minst fem år. Vid dödsfall betalas pensionen ut till förmånstagare. Om förmånstagare inte finns betalas behållningen på pensionskontot ut till dödsboet som ett engångsbelopp.

J

En juridisk person är ett företag, organisation eller verksamhet med samma juridiska rättigheter som en fysisk person. Företagsformen enskild firma är däremot inte juridisk person, då ägaren och företag är en och samma person. (jämför Fysisk person)

K

Lag som reglerar avtal om kredit mellan konsument och näringsidkare. Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att kreditgivaren inte får erbjuda sämre villkor än vad som står i lagen.

En kredit är samma sak som ett lån. Kredit kan också användas i betydelsen avbetalningsköp eller uppskov med betalning.

Den som ger en kredit eller ett lån, t.ex. SevenDay. Kreditgivare är samma sak som långivare. (jämför Kredittagare)

Kreditgivarens granskning av att den kreditsökande uppfyller kraven för att få en kredit.

Den som får en kredit, låntagaren. (jämför Kreditgivare)

Upplysning om en privatpersons eller ett företags ekonomiska förhållanden. Av kreditupplysningen framgår bl.a. taxerad årsinkomst, fastighetsinnehav, civilstånd, eventuella betalningsanmärkningar m.m. Kreditupplysningar kan tas hos t.ex. Bisnode och UC.

L

Inskrivning i fastighetsbok av fastighetsförvärv genom t.ex. köp eller arv.

 

Skriftlig handling som visar att lagfart beviljats. Av lagfartsbeviset framgår vem som är ägare till fastigheten.

Låneförmedlare erbjuder konsumentkunder en förmedlingstjänst avseende lån och/eller krediter. En förmedlare tar fram lånealternativ från ett antal långivare, och förmedlar sedan det alternativ som kunden väljer. Låneförmedling kräver tillstånd hos Finansinspektionen.

En försäkring som tar hand om utgifterna för ditt lån om något skulle hända dig, t.ex. arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall. Läs mer om SevenDay Låneskydd

N

NAV betyder nettoandelsvärde (på engelska Net Asset Value) och är det värde som en andel i en fond har. Värdet på en fondandel beräknas som fondens alla tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader, dividerat med antalet andelar i fonden. Detta nettoandelsvärde (NAV) räknas normalt om varje börsdag.

O

Ett onlinelån är ett lån där större delen av låneprocessen sker online. Du kan ansöka om ett lån, när som helst på dygnet, och du signerar även lånet online. Läs mer om att låna pengar online.

P

Handling utfärdad som bevis på inteckning i fastighet. Ett pantbrev är utfärdat på ett visst belopp och används som säkerhet för lån, oftast bolån.

Ett privatlån är ett lån där du kan spendera pengarna på det du behöver eller drömmer om. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, vilket innebär att du inte behöver lämna säkerhet, exempelvis i form av en bostad eller bil, för lånet. Läs mer om privatlån.

Avgift som kan tillkomma om betalning inte skett på förfallodagen, förutsatt att avgiften är avtalad mellan parterna. Inte att förväxla med dröjsmålsränta. Maximal storlek på avgiften är reglerad i lag.

R

Återbetalning med lika stort belopp vid varje förfallodag. Ränta tillkommer, som beräknas på aktuell restskuld. (jämför Annuitet)

Renoveringslån är för dig med eget hus, lägenhet, bostadsrätt eller stuga och som där vill förverkliga en bostadsdröm. Ett renoveringslån låter dig låna till renovering av ditt hus. Lån t.ex nytt tak, värmepanna eller kök. Läs mer om renoveringslån.

Reporäntan är Riksbankens styrränta. Den justeras för att påverka inflationstakten, och därmed de korta marknadsräntorna som i sin tur påverkar rörliga in- och utlåningsräntor på sparande och lån.

Avkastningen på kapital, eller det pris som en kredittagare betalar för en kredit eller ett lån. Ränta finns i många olika former, t.ex. effektiv ränta, bunden ränta, rörlig ränta, reporänta.

Den lag som reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut av gäldenärer som inte betalar i tid. Räntelagen tillämpas bara om annat inte avtalats.

En räntepunkt är en hundradels procent, d.v.s. 0,01 %. 25 punkter är 0,25 %, 50 punkter är 0,5 %,  o.s.v.

Räntesatsen anger storleken på räntan i procent av det aktuella lånebeloppet eller sparkapitalet.

Räntesatsen kan ändras under avtalstiden, på i avtalet angivna grunder. (jämför Bunden ränta)

S

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller skriftligt erkännande av en penningskuld, som fungerar som ett kvitto för långivaren. Kallas ibland också för revers.

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den genomsnittliga ränta som ett antal banker verksamma på svensk penningmarknad betalar när de lånar pengar av varandra utan säkerhet under olika löptider.

Långivare kan kräva säkerhet av låntagare för att minska risken för kreditförlust. Säkerhet kan utgöras av pant i fast eller lös egendom, eller av borgen.

T

Summan av vad en kund har på sina konton hos ett kreditinstitut.

TKA står för total kostnadsandel och är ett mått på hur stora kostnader en fond haft under ett år, inklusive förvaltningsavgift och courtage. TKA uttrycks i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Lån som ofta tagits i samband med bostadslån, för att täcka den del av lånet som är utöver bottenlån. Topplån har högre risk och därmed högre ränta än bottenlån, eftersom topplån ofta saknar säkerhet. Numera får man låna högst 85% av bostadens värde, varför uttrycket topplån inte längre används.

U

Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. UC är ofta i dagligt tal benämningen på den kreditupplysning som tas av en kreditgivare och lämnas av UC, ”ta en UC”. (jämför Kreditupplysning)

Avgift för uppläggning av ett lån eller en kredit.

Utmätning betyder att den skuldsattes (gäldenärens) egendom ska användas för betalning av skuld som inte betalats till långivare (borgenär) enligt villkoren. Utmätning beslutas och verkställs av Kronofogden.

V

Den dag som en insättning valuteras på kontohavarens konto. Valutadagen är därmed den dag som är utgångspunkt för ränteberäkning.

Att tillföra ett bankkonto medel. Även att fastställa vilken dag (valutadag) en transaktion ska få på ett inlåningskonto, och därmed vilken dag som är utgångspunkt för ränteberäkning.

En handling som kompletterar ett skuldebrev. Villkorsbilagan innehåller bl.a. uppgifter om räntesats, villkorsperiod, förfallodagar och amorteringsvillkor.

Den dag då ny villkorsperiod med ny ränta, ny löptid och andra villkor börjar gälla för ett befintligt lån.

Samlingsbegrepp för aktier, obligationer, optioner etc. Ett värdepapper kan beskrivas som en ägarandel i ett företag eller en fordran, som du kan handla med.

 

Ett värdepappersbolag har Finansinspektionens tillstånd att handla med fonder, aktier, optioner, konvertibler och andra värdepapper.

 

Ö

När en pant enligt pantbrevet har ett högre belåningsvärde än det skuldbelopp som den är säkerhet för, så säger man att det finns ett överhypotek (eller ägarhypotek) i panten. Ett överhypotek kan uppkomma t.ex. genom att kredittagaren har gjort amorteringar på det lån som panten utgör säkerhet för, eller om fastigheten är belånad till ett lägre belopp än det som pantbrevet lyder på. Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.

 

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt