Vi är specialister på tryggt sparande
med bra villkor och insättningsgaranti

Om SevenDay Bank

Hos SevenDay Bank erbjuder vi sparande med insättningsgaranti till konkurrenskraftiga räntor. Vi finns här för dig och du är alltid välkommen att kontakta vårt kundcenter för personlig hjälp!

SevenDay Bank grundades 2007 och blev 2017 en filial till danska Ekpress Bank. Tillsammans är vi en del av BNP Paribas Personal Finance, som har verksamhet i mer än 30 länder världen över med 19 500 medarbetare och cirka 27 miljoner kunder. I norden har BNP Personal Finance verksamhet i Danmark, Norge och Sverige med totalt 250 medarbetare, varav ca 70 är anställda i Sverige. Välkommen till oss!

 

Min stora dag

Min stora dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år får nära 5 000 barn som kämpar vara med om en Stor dag. En Stor dag innebär att få något att minnas, en upplevelse att bära med sig som fyller på med energi och glädje när det behövs som mest.

Min stora dags verksamhet vilar på insatser från volontärer. I dag finns det cirka 300 volontärer över hela landet som med stort hjärta och varmt engagemang ger av sin tid och kunskap.

I stället för att ge mindre bidrag till flera olika organisationer har SevenDay Bank valt att stödja Stiftelsen Min stora dag med en donation varje år. Min stora dag får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Stiftelsen har ett 90-konto som granskas av Svensk insamlingskontroll.

Vill du också bidra?
Stöd Min stora dag

 

Vår affärsidé

Vi erbjuder attraktiva och trygga sparprodukter till privatpersoner. För oss är det viktigast att du som kund har en bra upplevelse, oavsett om du besöker oss digitalt eller är i kontakt med vår kundtjänst. Vi gör vårt yttersta för att vara det självklara valet för ett tryggt sparande, både idag och imorgon!

Vårt ansvar

SevenDay Bank står för ett tryggt och lönsamt sparande och omfattas av den statliga insättningsgarantin. För dig som kund ska det vara enkelt att förstå våra villkor och produkter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor, vi finns här för dig!

 

Bolagsinformation

Express Bank Sverige Filial är en filial till den danska banken Ekspres Bank. Filialen har registreringsnummer 516406-1102. Ekspres Bank A/S med cvr.nr. 16917931 har banktillstånd av den danska Finanstilsynet som är ansvarig tillsynsmyndighet vid sidan av svenska Finansinspektionen.

Tillsynsmyndigheter
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Tel: 33 55 82 82
Telefax: 33 55 82 00
www.finanstilsynet.dk

Finansinspektionen
Besöksadress: Brunnsgatan 3
Box 7821, 103 97 Stockholm
Tel. 08-787 8000,
Fax. 08-24 13 35
www.fi.se

Insättningsgarantin
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K, Danmark
Tel: +45 33 14 62 45
E-post: gii@gii.dk
www.gii.dk

Riksgälden
103 74 Stockholm
Tel. 08-613 5200
www.riksgalden.se/insattningsgarantin

Registreringsmyndighet
Bolagsverket
Besöksadress: Badhusparken
851 81 Sundsvall
Tel. 060-18 40 00,
Fax. 060-12 98 40
www.bolagsverket.se

Konsumenternas intressen
Konsumentverket
Besöksadress: Lagergrens
Gata 8, Box 48,
651 02 Karlstad
Tel. 0771-42 33 00
Fax. 054-19 41 45
www.konsumentverket.se

Konsumenternas Bank- & Finansbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108
Box 24223, 104 51 Stockholm
Tel. 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Tryggt sparande med insättningsgaranti
Konton i Express Bank Sverige Filial, omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin i Danmark, Garantiformuen, vilken administreras av danska Finansiel Stabilitet.
Insättningsgarantin ger ett skydd upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 EURO per berättigad insättare.

Kompletterande insättningsgaranti
Därtill har ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin för insättning i filialen beviljats av den svenska Riksgälden. Det kompletterandeskyddet ersätter skillnader mellan det svenska och det danska systemet så att en insättare i filialen har samma skydd som den svenska lagstiftningen om insättningsgaranti föreskriver, ifall den danska garantin avviker från den svenska till nackdel för insättaren.

Maximal insättningsgaranti
Varje kund (insättare) har vid Express Bank Sverige Filial eventuella insolvens rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i filialen med ett belopp upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 EURO. Om insättaren även har insättningar på konton i Express Bank (den danska banken) gäller detta maximala belopp sammantaget för insättningar på konton i både den svenska filialen och den danska banken. Om det rör sig om gemensamt konto för flera insättare, räknas varje insättare som en kund, vilket innebär att vid beräkning av kompensationen ska varje kund kompenseras separat med belopp motsvarande hans eller hennes andel av insättningen. De maximal beloppet om EURO 100 000 kronor gäller då för varje insättare.

Undantag gäller för konton som öppnas av nedan angivna undantagna insättare.
Följande svenska och motsvarande utländska insättare är enligt lag undantagna från rätt till ersättning från insättningsgarantin; banker, andra kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativ investeringsfonder (AIFM), pensionsfonder och landsting, kommuner och statliga myndigheter och insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2017:638).

Förhöjd insättningsgaranti
I visa särskilda situationer ger insättningsgarantin en högre maxgräns för skydd. Exempelvis täcker Insättningsgarantin insättningar som härrör från fastighetsöverlåtelser, t ex köpeskillingslikvider, om fastigheten används för huvudsakligen icke kommersiellt bruk. Insättningsgarantin täcker belopp upp till motsvarigheten till 1 miljon EURO. Insättning är skyddad upp till 12 månader från det insättningen skedde. Det är Finansiel Stabilitet som betalar ut eventuella garantibelopp till täckande av den skyddade insättningen på uppdrag av Garantiformuen. Från beloppet sker avdrag med insättarens eventuella skuld till Ekspres Bank A/S, inklusive Express Bank Sverige Filial.

Beloppet betalas ut i svenska kronor (SEK) inom 7 arbetsdagar från det att rekonstruktionen eller konkursen inleddes.

InformatIon om Insättningsgarantin

Kontaktinformation
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K, Danmark
Tel: +45 33 14 62 45
E-post: gii@gii.dk
www.gii.dk

Kontaktinformation
Riksgälden, 103 74 Stockholm
Tel: +46 (0)8 613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se
www.insattningsgarantin.se

Bolagsstämman är Ekspres Banks högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman fastställs årsredovisning och vinstdisposition, samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Vidare väljer bolagets aktieägare d v s BNP Paribas Personal Finance styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer och fastställer deras arvode, samt beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare beslutas frågor om nya riskmått för verksamheten, lönsamhetsmål och utdelningspolicy (mm.).

SevenDay Bank har till uppgift att som bankfilial ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten (inlåning) samt lämna krediter till konsumenter och företag i Sverige samt annan verksamhet som har naturligt samband därmed. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den danska banklagen.

SevenDay Bank ska endast lämna kredit till konsumenter och företag som på goda grunder kan förväntas uppfylla låneförbindelser i enlighet med villkoren för densamma. SevenDay Bank erbjuder enkla, prisvärda och lättillgängliga spar- och låneprodukter till konsumenter. Dessa produkter omfattar lån utan säkerhet samt sparkonton. Vi arbetar som en mindre sparbank med trygghet, ansvar och säkerhet som bärande begrepp. Vi strävar efter att öka konkurrensen på den svenska spar- och lånemarknaden. Vår starkaste konkurrensfördel är attraktiva villkor, effektiv kundservice samt hög tillgänglighet under veckans alla sju dagar. Det gör att vi kan öka förräntningen i kundens sparande och erbjuda fördelaktiga lånevillkor.

Etik
SevenDay arbetar aktivt för att främja stabilitet och sundhet i den finansiella marknaden genom att löpande vägleda verksamhetens anställda i etiska frågor.

Regelefterlevnad
För SevenDay gäller en rad lagar, förordningar och interna regler. Det gäller viktiga frågor som sekretess, skydd av personuppgifter och informationssäkerhet samt regler inom kreditgivning och försäkring. Det finns också speciella regler för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Genom att SevenDay och dess medarbetare följer lagar och övriga bestämmelser, inklusive interna instruktioner, som styr verksamheten, medverkar SevenDay inte i affärer som kan strida mot gällande regelverk.

Personuppgifts– och sekretesspolicy
Det är viktigt för oss att du alltid känner dig trygg när det gäller hur vi hanterar och lagrar data om dig. Att du har ett högt förtroende för oss och att du har tillgång till information, dels på vilket sätt vi gör det på men även att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt samt hur det går till.

Vår personuppgiftspolicy beskriver hur vi använder personuppgifter, hur vi skyddar dessa och vilka de rättigheter som du har. Länk till vår personuppgiftspolicy här längre ned.

De uppgifter du lämnar vid ansökningstillfället skyddas genom hela processen av elektroniska säkerhetssystem som svarar upp mot de krav som den svenska lagstiftningen inom området ställer. Vi har också system som säkerställer att ingen obehörig eller utomstående kan ta del av dina uppgifter. SevenDay uppdaterar löpande adressuppgifter från Statens personadressregister – SPAR, statens personadressregister.

De personuppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners och lämnas ut för redogörelse av verksamheten (till exempel till skattemyndigheten) samt kommer att användas för att delge dig nyheter, informera dig om kampanjer, erbjudanden och nya produkter i vårt sortiment. Uppgifterna kommer att sparas en tid efter kreditengagemangets avslutande och kan även då komma att användas för marknadsföringsändamål. Du kan alltid välja bort användning för marknadsföringsändamål.

Om du har frågor om eller anmärkningar på de personuppgifter som SevenDay har registrerat om dig kan du höra av dig till vårt Kundcenter eller till datainspektionen eller till Integritetsskyddsmyndigheten. Personuppgiftspolicyn kan i framtiden komma att uppdateras/ändras. Den senaste finns alltid tillgänglig på vår hemsidam, se https://www.sevenday.se/hantering-av-personuppgifter/

Intressekonflikter
Intressekonflikter är en naturlig del av affärslivet vilket innebär att denna typ av konflikter även kan uppkomma inom SevenDays verksamhetsområde. Intressekonflikt kan uppstå mellan en kund och delar av företagsgruppen, dessa ska uppmärksammas och identifieras och handläggas på ett för parterna rimligt sätt. SevenDay har antagit en instruktion (instruktion för hantering av intressekonflikter) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter.
Vid utbildning av SevenDays medarbetare läggs stor vikt vid etiskt agerande, regelefterlevnad och hantering av intressekonflikter.

Lagen om penningtvätt säger att banker och utländska bankers svenska filialer måste vara säkra på att de transaktioner som banken utför är lagliga och inte har koppling till något brott. Lagen innebär att bankpersonal är skyldig att ställa frågor om vissa transaktioner och ibland måste be om legitimation för att säkerställa vem som utför transaktionen.

Lagen omfattar åtgärder mot penningtvätt/finansiering av terrorism och bygger på ett direktiv från EU. Reglerna berör i stort sett hela Europa och omfattar förutom banker bl.a. inlåningsföretag, valutaväxlare, advokater, fastighetsförmedlare, revisorer och företag som handlar med dyra varor, t.ex. antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel.

Hur påverkas du som kund av reglerna?

SevenDay måste göra en bedömning av risken för att kreditmarknadsbolaget används för penningtvätt eller terroristfinansiering. Det är därför nödvändigt för SevenDay att ha en god kunskap om sina kunder och dennes affärer när en affärsrelation inleds.

Om du vill bli kund hos SevenDay kan du som kund behöva besvara några frågor så att vi förstår ditt syfte och behov av våra tjänster. Det är också obligatoriskt att legitimera sig om du vill bli kund. Legitimationskravet gäller även vid vissa löpande transaktioner. Alla frågorna som ställs är utifrån de nya lagkraven och all kundinformation behandlas konfidentiellt och banksekretessen gäller som tidigare.

När det gäller juridiska personer (t ex företag och föreningar) måste SevenDay kontrollera vem som är den verklige huvudmannen för den juridiska personen. Utöver att det är obligatoriskt för den juridiska personens företrädare att legitimera sig behöver SevenDay ställa frågor om ägarförhållanden, t.ex. vem eller vilka som kontrollerar minst 25 procent av företaget.

Här hittar du mer information från Bankföreningen om penningtvätt

Internrevision
Internrevisionens arbete syftar till att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av riskhantering, styrning och internkontroll. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen i SevenDay och därigenom en av den verkställande ledningen oberoende granskningsfunktion. Samtliga bolagets aktiviteter omfattas av internrevisionens arbete. Internrevisionen utvärderar huruvida den verkställande ledningen, genom sina implementerade internkontroller och styrningsstrukturer, säkerställer att (1) affärsverksamhetens kontroller är effektiva, (2) riskhanteringsprocesserna är effektiva, och att (3) styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsenliga, fungerande och stödjer bolagets uppsatta mål och syften. Utsedd internrevisor är Birgitte Rousing Svenningsen.

Revisorer
Utsett revisionsbolag är Deloitte.
Huvudansvarig revisor är Anders Linné (auktoriserad revisor).

SevenDay Banks lönepolitik är ett styrinstrument för att nå ställda mål. Samtliga anställda inom Bolaget ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor.

Ersättningarna ska därigenom vara i nivå med branschen på den geografiska marknad där Bolaget är verksamt. Utformningen och nivå på ersättningar sätts individuellt på en nivå som motiverar personalen med en tydlig koppling till respektive individs arbete och prestation.

Styrelsen bedömer att basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast ersättning, dvs. fast kontant månadslön. Härigenom begränsas individuella kortsiktiga ekonomiska intressen som skulle kunna stå i konflikt med SevenDays mer långsiktiga intressen. Den fasta ersättningen ska vara marknadsmässig och baserad på den enskilde medarbetarens ansvar och prestation. Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens.

Finansiell information

SevenDay Bank ingår i den franska koncernen BNP Paribas Personal Finance Group och är en filial till danska Express Bank A/S.

Senaste årsredovisningen finns här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt