SevenDay Låneskydd –
en trygghet för dig
och din ekonomi

Liv- och Låneskydd

SevenDay Liv- och låneskydd är en trygghet för dig och din ekonomi. Skulle något oförutsett inträffa, exempelvis att du blir sjukskriven eller arbetslös, så kan det vara bra att ha en försäkring som kan ta hand om en del av månadsutgifterna. Detta eftersom att inkomsten ofta sjunker när man blir arbetslös eller sjukskriven. Dessutom kan försäkringen lösa hela lånets skuld hos SevenDay vid dödsfall.

SevenDay Låneskydd
Nedsatt arbetsförmåga: Försäkringen ger ersättning om du helt mister din arbetsförmåga under försäkringstiden.

Arbetslöshet: Försäkringen ger ersättning om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden. Gäller inte företagare.

Sjukhusvistelse: Försäkringen ger ersättning om du blir inskriven på sjukhus under karenstiden för nedsatt arbetsförmåga. Omfattar endast dig som är företagare eller arbetar i en tillsvidareanställning mindre än 16 timmar i veckan.
Försäkringen ersätter månatligen ett belopp som motsvarar din amorterings-, räntekostnad och aviavgift för lånet dagen före försäkringsfallet inträffar. Ersättning ges med 1/30 av månadsersättningen per dag som arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse varar.

Maximalt belopp är 15 000 kronor per månad i totalt 12 månader per försäkringsfall vid arbetslöshet och nedsatt arbetsförmåga. Vid sjukhusvistelse ges ersättning i max 23 dagar.
Är två personer solidariskt ansvariga för samma lån och begär ersättning för samma tidsperiod begränsas ersättningen till er gemensamma månadskostnad, max 15 000 kronor.

Dödsfall: Försäkringen ger ersättning om du skulle avlida under försäkringstiden. Ersättning vid dödsfall motsvarar det belopp som återstår av din låneskuld på dödsfallsdagen, max 500 000 kronor plus upplupen ränta.

Låneskyddet upphör när du fyller 65 år och du omfattas då av Livskydd.

SevenDay Livskydd
Kritisk sjukdom: Försäkringen ger ersättning med ett engångsbelopp om du skulle drabbas av en kritisk sjukdom under försäkringstiden. Med kritisk sjukdom menas hjärtinfarkt, stroke, malign cancer, njursvikt eller om du måste genomgå en transplantation eller by-pass-operation. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Dödsfall: Försäkringen ger ersättning om du skulle avlida under försäkringstiden. Ersättningen motsvarar det belopp som återstår av din låneskuld på dödsfallsdagen, maximalt 500 000 kronor plus upplupen ränta. Ersättning betalas till SevenDay Bank och avräknas mot din låneskuld. Vid kritisk sjukdom betalas ersättningen till den försäkrade.

Vad ingår inte i försäkringen?
Exempel på undantag i försäkringen: 
Försäkringen ersätter inte helt nedsatt arbetsförmåga, sjukhusvistelse och kritisk sjukdom som: är orsakad av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig före försäkringen började gälla, även om diagnosen kunnat fastställas först därefter har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel har samband med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattningssyndrom, stressrelaterade besvär och ångestsyndrom. Dessa har diagnoskod F00-F99 enligt ICD-10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar har samband med rygg- eller nackrelaterade besvär som inte kan påvisas genom magnetisk resonanstomografi, röntgen eller motsvarande

Försäkringen ersätter inte arbetslöshet om du: vid tecknandet var uppsagd/varslad eller kände till förestående varsel eller uppsägning utfört arbete som varit tidsbestämt, säsongsbetonat eller tidsbegränsat på grund av arbetets särskilda beskaffenhet säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren

Försäkringen ersätter inte dödsfall: som orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först därefter vid självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning om det inte måste antas, att försäkringen tagits utan tanke på självmordet.

SevenDay Låneskydd kostar 7,5% och SevenDay Livskydd 3,3% av det aviserade månadsbeloppet.

Exempel SevenDay Låneskydd

För SevenDay Livskydd blir premien 16,50 kronor per månad med samma antagande som i tabellen ovan.

Kvalificeringstid: Kvalificeringstid är den tid du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning. Skador som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse är kvalificeringstiden 90 dagar. För kritisk sjukdom är kvalificeringstiden 30 dagar. Vid dödsfall gäller ingen kvalificeringstid.

Karenstid: Karenstid är den första tiden från skadedagen räknat. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiden är för nedsatt arbetsförmåga och ofrivillig arbetslöshet de första 30 dagarna från skadedagen. Vid sjukhusvistelse är karenstiden 7 dagar. Vid kritisk sjukdom och dödsfall gäller ingen karenstid.

När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från och med dagen efter det ansökan skickats. Har du anslutit dig till försäkringen via Internet gäller försäkringen från den tidpunkt som du ansökt om försäkringen. Har anslutning skett genom telefon gäller försäkringen från den tidpunkt som du antar erbjudandet, under förutsättning att du betalar den första premien. En förutsättning är att SevenDay mottagit fullständiga ansökningshandlingar och att BNP Paribas Cardif kan bevilja försäkringen. Försäkringen kan tidigast börja gälla från och med den tidpunkt då lånet har betalats ut. Försäkringsavtalet gäller för en månad. Om inte försäkringen sägs upp förnyas den automatiskt med en månad i taget.

När slutar försäkringen att gälla?
Försäkringsskyddet för nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse upphör den dag du fyller 65 år. Försäkringsskyddet för kritisk sjukdom och dödsfall upphör den dag du fyller 70 år. Du kan när som helst säga upp din försäkring genom att kontakta SevenDay Bank.

Vill du anmäla en skada?

Enklast anmäler du din skada direkt här i skadeportalen. Här hittar du även information om vilka handlingar du behöver ha tillgängliga för att slutföra din skadeanmälan.
Har du frågor kontakta BNP Paribas Cardifs kundtjänst på 0771-40 02 01

 

Har du en pågående skadeanmälan och vill skicka in dokument?

Om du har en pågående skadeanmälan och blivit ombedd att skicka in dokument, så gör du det enkelt och tryggt via uppladdningsportalen. Här kan du exempelvis skicka in blanketter, sjukintyg, handlingar från a-kassan och andra dokument.

Personnummer, försäkringsnummer eller lånenummer
Försäkringsnummer hittar du på ditt försäkringsbesked. Ditt lånenummer hittar du på Mina sidor eller på din låneavi.

Intyg på eventuella tidigare ersättningar från Försäkringskassan
Intyget ska visa utbetald ersättning under de senaste 2 åren. Du hittar det på Försäkringskassans hemsida under Blanketter
och intyg, eller ring deras kundcenter på 0771-524 524.

Är du arbetslös? Skicka även in:
– Kopia av de arbetsgivarintyg som du lämnat till A-kassan
– Kopia av A-kassans beslut
– Kopia av A-kassans utbetalningsspecifikationer

Är du sjukskriven? Skicka även in:
– Kopia av de läkarintyg som du eller din läkare lämnat till Försäkringskassan
– Kopia av Försäkringskassans utbetalningsspecifikationer

När du gjort din skadeanmälan kommer du att få ett bekräftelsemejl till den mejladress du har registrerat. Om du inte ser mejlet i din inkorg, se efter så att det inte hamnat i mappen: Skräppost.

Har du inte fått bekräftelsemejlet är du välkommen att kontakta BNP Paribas Cardifs kundservice, så hjälper de dig.

Vid allmänna frågor om skadeanmälan och skadereglering kontakta BNP Paribas Cardifs kundtjänst på telefonnummer 0771-40 02 01

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt