Dina pengar är skyddade av
insättningsgarantin.

Insättningsgaranti

Som kund hos SevenDay Bank är ditt sparande skyddat av den danska insättningsgarantin och med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Tryggt sparande med insättningsgaranti
Konton i Express Bank Sverige Filial, omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin i Danmark, Garantiformuen, vilken administreras av danska Finansiel Stabilitet. Insättningsgarantin ger ett skydd upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 EURO per berättigad insättare.

Kompletterande insättningsgaranti
Därtill har ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin för insättning i filialen beviljats av den svenska Riksgälden. Det kompletterande skyddet ersätter skillnader mellan det svenska och det danska systemet så att en insättare i filialen har samma skydd som den svenska lagstiftningen om insättningsgaranti föreskriver, ifall den danska garantin avviker från den svenska till nackdel för insättaren.

Maximal insättningsgaranti
Varje kund (insättare) har vid Express Bank Sverige Filial eventuella insolvens rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i filialen med ett belopp upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 EURO. Om insättaren även har insättningar på konton i Express Bank (den danska banken) gäller detta maximala belopp sammantaget för insättningar på konton i både den svenska filialen och den danska banken. Om det rör sig om gemensamt konto för flera insättare, räknas varje insättare som en kund, vilket innebär att vid beräkning av kompensationen ska varje kund kompenseras separat med belopp motsvarande hans eller hennes andel av insättningen. Det maximala beloppet om EURO 100 000 gäller då för varje insättare.

Undantag gäller för konton som öppnas av nedan angivna undantagna insättare.
Följande svenska och motsvarande utländska insättare är enligt lag undantagna från rätt till ersättning från insättningsgarantin; banker, andra kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativ investeringsfonder (AIFM), pensionsfonder och landsting, kommuner och statliga myndigheter och insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förhöjd insättningsgaranti
I vissa särskilda situationer ger insättningsgarantin en högre maxgräns för skydd. Exempelvis täcker Insättningsgarantin insättningar som härrör från fastighetsöverlåtelser, t ex köpeskillingslikvider, om fastigheten används för huvudsakligen icke kommersiellt bruk. Insättningsgarantin täcker belopp upp till motsvarigheten till 10 miljoner EURO. Insättning är skyddad upp till 12 månader från det insättningen skedde. Det är Finansiel Stabilitet som betalar ut eventuella garantibelopp till täckande av den skyddade insättningen på uppdrag av Garantiformuen. Från beloppet sker avdrag med insättarens eventuella skuld till Ekspres Bank A/S, inklusive Express Bank Sverige Filial.

Beloppet betalas ut i svenska kronor (SEK) inom 7 arbetsdagar från det att rekonstruktionen eller konkursen inleddes.

Information om Insättningsgarantin

Information till insättare

Kontaktinformation
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K, Danmark
Telefon +45 33 14 62 45
E-post: gii@gii.dk
www.gii.dk

Kontaktinformation
Riksgälden, 103 74 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se
www.riksgalden.se/insattningsgarantin/

Så mycket kan ditt sparande växa
kr
Ditt sparande växer till:
I uträkningen är inte preliminärskatten (30%) avdragen. SevenDay Sparkonto omfattas av den danska statliga insättningsgarantin med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt