Kundkännedom

Därför ställer vi ibland frågor till dig om din ekonomi. 

Kundkännedom

För att förhindra penningtvätt har SevenDay skyldighet att samla information om alla våra kunder. Därför behöver vi löpande ställa frågor till dig som kund, t ex om du är skattskyldig i ett annat land än Sverige, för att upprätthålla en god kundkännedom.

 

För att förhindra penningtvätt har SevenDay skyldighet att samla information om alla våra kunder. I enlighet med EU:s regler har vi i Sverige en lagstiftning, lagen om åtgärder mot penningtvätt, vars syfte är att förhindra att bland annat kreditmarknadsbolags, bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet.

De bolag som omfattas av lagen ska därför kontrollera kunders identitet och granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som de misstänker – eller har skälig grund att misstänka – kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Varför ställer vi frågor
Enligt lagen måste vi lära känna dig bättre för att till exempel förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner.

Du behöver visa godkänd id-handling och lämna tillfredsställande svar på våra frågor för att vi ska kunna utföra önskade tjänster. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om följande:

  • Var kommer dina pengar ifrån?
  • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer?

PEP
Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning så kallad PEP (Politically exposed person). Därför behöver vi känna till om du är en PEP. En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning samt sådana personers kända medarbetare och närmaste familjemedlemmar som maka eller make, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, barn och deras makar eller partner, samt föräldrar, ska även detta meddelas SevenDay.

Som viktig offentlig funktion avses:

  • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
  • parlamentsledamöter
  • domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
  • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ
  • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
  • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt dataskyddsförordningen.

Läs mer här:
Finansinspektionen
Bankföreningen

Nya lagar har trätt i kraft gällande informationsutbyte. Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk lag och trädde i kraft den 1 april 2015.

Från och med 1 januari 2016 trädde lagen i kraft gällande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS). Samtliga finansiella institut måste inhämta information från sina kunder om eventuell skattskyldighet i annat land än i Sverige.

FATCA

FATCA är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige måste lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skattskyldig i USA.

Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till den amerikanska skattemyndigheten.

Observera!
Fysiska personer som är bosatta eller bolag som är registrerade i USA kan inte bli kunder hos SevenDay Bank.

Läs mer om FATCA här
Bankföreningen
Skatteverket
IRS


CRS

CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Lagen innebär att svenska finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. SevenDay Finans är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. SevenDay är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till Skatteverket. CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner.

Utbyte av information
CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella institut är skyldiga att rapportera saldo och upplupen ränta till Skatteverket för de kunder som är skattskyldiga i andra länder.

Samtliga kunder omfattas
Samtliga kunder omfattas av CRS. Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas av CRS. CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året.

Läs mer om CRS
Skatteverket – Vad är CRS
Automatic Exchange Portal

Vad betyder CRS?
CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lagen innebär att svenska finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. SevenDay Finans är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. SevenDay är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till Skatteverket.
CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella institut är skyldiga att rapportera saldo och upplupen ränta till Skatteverket för de kunder som är skattskyldiga i andra länder.

Vilka kunder omfattas av CRS?
Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA.

Vad innebär CRS?
CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste SevenDay Bank följa CRS. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i ett annat land. Därför måste samtliga kunder hos SevenDay Bank intyga om de är skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder. Om SevenDay Bank gör bedömningen att det är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan SevenDay Bank komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information.

Ersätter CRS andra länders skattelagar?
Nej, CRS påverkar inte de övriga skattelagar eller andra länders skattelagar som du måste följa som privatperson. Behöver du hjälp och har frågor kring CRS och skattelagstiftningen, rekommenderar vi att du vänder dig till en skatterådgivare.

Vem kommer att ta del av de uppgifter som jag lämnar till SevenDay Bank?
SevenDay Bank är skyldiga att lämna ut uppgifter som kunders namn- och adressuppgifter, kontonummer och saldo samt skatteregistreringsnummer till Skatteverket.

Gäller CRS bara SevenDay Bank?
Nej, alla finansiella institut i Sverige måste följa CRS.

Hur meddelar jag förändringar gällande medborgarskap, skatterättslig hemvist och skattenummer?
Genom att logga in med Bank-ID på Mina sidor. Beroende på ändringens omfattning kan SevenDay Bank komma att begära in dokumentation som styrker förändringen.

Vad händer om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?
SevenDay Bank har tillstånd att driva finansieringsrörelse och står under tillsyn av Danska Finanstilsynet. Enligt våra allmänna villkor för sparkonto ska kontohavaren på begäran från bolaget inkomma med uppgifter som bolaget är skyldig att inhämta enligt lag eller andra författningar. För det fall kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser enligt kontoavtalet kan sparkontot komma att avslutas.

Spara
Lån
Konto
Kontakt
Logga in