Kundkännedom

Därför ställer vi ibland frågor till dig om din ekonomi. 

Penningtvättslagen

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att skydda det finansiella systemet från ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt, korruption och finansiering av terrorism. Alla banker och finansiella företag som bedriver sin verksamhet i Sverige är skyldiga att följa denna lag och det är en självklarhet för SevenDay Bank att på ett ansvarsfullt sätt bidra till att finansiell brottslighet stoppas.

Enligt penningtvättslagen är SevenDay Bank skyldiga att ha en god kännedom om våra kunder. Det innebär att vi bland annat behöver förstå syftet med dina transaktioner och veta varifrån dina pengarna kommer. Därför kommer du som kund få svara på frågor innan vi inleder en affärsförbindelse med dig. Vi är också skyldiga att hålla informationen uppdaterad, vilket gör att du kan komma att behöva svara på frågorna igen, även under tiden du är kund hos oss.

All information om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess samt dataskyddsförordningen.

PEP
Vi behöver enligt lag också veta om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning (Political exposed person – PEP), eller om du är en nära anhörig till en sådan person. Dessa personer anses i kraft av sin ställning exponeras mer för risken att mutas och vara delaktiga i korruption. En sådan kund behöver vi ställa fler frågor till och den kundkännedom vi inhämtar behöver uppdateras oftare än för en vanlig kund.

En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning samt sådana personers kända medarbetare och närmaste familjemedlemmar som maka eller make, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, barn och deras makar eller partner, samt föräldrar, ska även detta meddelas SevenDay.

Som viktig offentlig funktion avses:

  • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
  • parlamentsledamöter
  • domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
  • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ
  • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
  • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt dataskyddsförordningen.

Läs mer här:
Finansinspektionen
Bankföreningen

Nya lagar har trätt i kraft gällande informationsutbyte. Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk lag och trädde i kraft den 1 april 2015.

Från och med 1 januari 2016 trädde lagen i kraft gällande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS). Samtliga finansiella institut måste inhämta information från sina kunder om eventuell skattskyldighet i annat land än i Sverige.

FATCA

FATCA är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige måste lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skattskyldig i USA.

Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till den amerikanska skattemyndigheten.

Observera!
Fysiska personer som är bosatta eller bolag som är registrerade i USA kan inte bli kunder hos SevenDay Bank.

Läs mer om FATCA här
Bankföreningen
Skatteverket
IRS


CRS

CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Lagen innebär att svenska finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. SevenDay Bank är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. SevenDay är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till Skatteverket. CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner.

Utbyte av information
CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella institut är skyldiga att rapportera saldo och upplupen ränta till Skatteverket för de kunder som är skattskyldiga i andra länder.

Samtliga kunder omfattas
Samtliga kunder omfattas av CRS. Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas av CRS. CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året.

Läs mer om CRS
Skatteverket – Vad är CRS
Automatic Exchange Portal

Vad betyder CRS?
CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras bankers skyldigheter med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lagen innebär att svenska finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. SevenDay Bank är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. SevenDay är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till Skatteverket.
CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS-samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella institut är skyldiga att rapportera saldo och upplupen ränta till Skatteverket för de kunder som är skattskyldiga i andra länder.

Vilka kunder omfattas av CRS?
Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA.

Vad innebär CRS?
CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste SevenDay Bank följa CRS. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i ett annat land. Därför måste samtliga kunder hos SevenDay Bank intyga om de är skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder. Om SevenDay Bank gör bedömningen att det är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan SevenDay Bank komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information.

Ersätter CRS andra länders skattelagar?
Nej, CRS påverkar inte de övriga skattelagar eller andra länders skattelagar som du måste följa som privatperson. Behöver du hjälp och har frågor kring CRS och skattelagstiftningen, rekommenderar vi att du vänder dig till en skatterådgivare.

Vem kommer att ta del av de uppgifter som jag lämnar till SevenDay Bank?
SevenDay Bank är skyldiga att lämna ut uppgifter som kunders namn- och adressuppgifter, kontonummer och saldo samt skatteregistreringsnummer till Skatteverket.

Gäller CRS bara SevenDay Bank?
Nej, alla finansiella institut i Sverige måste följa CRS.

Hur meddelar jag förändringar gällande medborgarskap, skatterättslig hemvist och skattenummer?
Genom att logga in med Bank-ID på Mina sidor. Beroende på ändringens omfattning kan SevenDay Bank komma att begära in dokumentation som styrker förändringen.

Vad händer om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?
SevenDay Bank har tillstånd att driva finansieringsrörelse och står under tillsyn av Danska Finanstilsynet. Enligt våra allmänna villkor för sparkonto ska kontohavaren på begäran från bolaget inkomma med uppgifter som bolaget är skyldig att inhämta enligt lag eller andra författningar. För det fall kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser enligt kontoavtalet kan sparkontot komma att avslutas.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt