De nya miljözonerna – så påverkas du som bilägare

För att komma till rätta med luftföroreningarna från biltrafiken ges kommunerna möjlighet att från och med 2020 införa ytterligare två nya miljözoner.
Ägare av dieselbilar får det tuffare efter den 1 juli 2022 då kraven i miljözon 2 ökar ytterligare och endast tillåter de i miljöklass Euro 6.
Motor/fordon

Från och med 2020 får Sveriges kommuner möjligheten att införa tre olika miljözoner för fordonstrafik. Privata Pengar reder ut vad detta innebär i praktiken. Vilka dieselbilar förbjuds? Är det skillnad på diesel och bensin? Och hur påverkas värdet på din bil?

Införandet av miljözoner är ett sätt för kommunerna att förbättra luftkvaliteten i tätbebyggda och miljökänsliga områden. I praktiken har det hittills inneburit att äldre tunga fordon som lastbilar och bussar utestängs från stadskärnor med miljözoner. Som ett verktyg för att ytterligare komma till rätta med luftföroreningarna från biltrafiken låter regeringen kommunerna utöka miljözonerna från och med den 1 januari 2020. Den stora skillnaden från den befintliga miljözonen är att de två nya gäller personbilar.

– Det är ett vanligt missförstånd att förbudet bara gäller dieselbilar, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. Miljözonerna gäller alla personbilar med förbränningsmotor, inklusive elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar. För att få tillträde till den andra miljözonen måste din bil uppfylla kraven för Euro 5 eller bättre.

Ytterligare skärpning

Från och med 1 juli 2022 kommer reglerna för dieselbilar, enligt förslaget, att skärpas ytterligare i miljözon 2 så att endast de som uppfyller utsläppsklass Euro 6 eller bättre kommer att tillåtas.

I den tredje miljözonen, där det ställs ännu högre miljökrav, får endast biogasbilar som uppfyller Euro 6 köra, eller renodlade elbilar och bilar som drivs av vätgas eller bränsleceller.

En oklarhet som, enligt Carl Zeidlitz, behöver utredas gäller det stora antal personbilar med miljömärkningen 2005.
– Runt 2010 registrerades bilar i en svensk miljöklass som hette 2005. Samtidigt förberedde övriga Europa den Euro 5-klassning som blev obligatorisk även här efter 2011. Många bilar i Sverige uppfyller Euro 5 trots uppgiften om 2005 i svenska bilregistret.

Enligt Motormännen framgår det inte av regeringens beslut om alla bilar som såldes i Sverige mellan 2005 och 2010, och är klassade enligt miljöklass 2005, kommer att inbegripas av Euro 5. Detta gäller till exempel en stor andel av alla etanolbilar i Sverige och de flesta andra bilar från sista åren av 00-talet som på den europeiska marknaden skulle klassas som Euro 5.

– Beroende på hur miljöklassificeringen tolkas kan miljözon 2 alltså innebära körförbud för alla bilar äldre än 2010 redan om ett drygt år. Med andra ord har du anledning att vara orolig om du har en äldre bil och behöver köra i en stadskärna. Behöver du bil och bor eller jobbar i en blivande miljözon 3 ställs du inför ännu större utmaningar. Att ha en helt laddbar bil eller en bil som går på fordonsgas är inte alltid lätt i ett cityområde, säger Carl Zeidlitz.

Motormännen kritiska

Enligt uppgifter från Motormännen är det endast knappt en miljon av Sveriges drygt fyra miljoner bensindrivna personbilar som är klassade som Euro 5 eller Euro 6. Av Sveriges omkring 225 000 etanolbilar är det bara en av nio som får köra i miljözon 2 efter år 2019.

– För ägare av dieselbilar blir reglerna ännu tuffare efter den 1 juli 2022. Då ökar kraven ytterligare och endast bilarna i miljöklass Euro 6 får köra i den andra miljözonen. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor, säger Carl Zeidlitz.

Det är ett vanligt missförstånd att förbudet bara gäller dieselbilar.

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Från Motormännen ställer man sig kritisk till regeringens beslut att lägga det tunga ansvaret på kommunerna och ägarna av personbilar.
– Det är inte rimligt när det i dag är den tunga trafiken som står för 70 procent av utsläppen av kväveoxider i miljözonerna.

Dessutom, menar Carl Zeidlitz, har Sverige satt egna gränsvärden som är hårdare än övriga EU:s.
– Istället för att förbjuda vissa bilar dygnet runt året om bör vi istället, som i Oslo, ta hänsyn till när dessa gränsvärden överskrids och låta lufthalterna styra vilka dagar bilförbudet ska råda, säger han.

Dieselbilen tappar i värde

Att många väljer bort diesel av oro för de nya miljözonerna gör inte bara att andrahandsvärdet för dieselbilar minskar, det kan också bidra till att koldioxidutsläppen ökar på sikt, menar han.

– En modern diesel är bränslesnålare än motsvarande bensinbilar. Dessutom bidrar utvecklingen, med Adblue (vätska som används i avgasreningsutrustning reds. anm.) och att allt fler bilmodeller kan drivas av hundra procent HVO eller biodiesel, till att dieselbilarna faktiskt bidrar till omställningen mot fossiloberoende, säger Carl Zeidlitz.

Läs mer om de nya miljözonerna här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt