Uppsagd eller avskedad? Det här är dina rättigheter

Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, kan du bli uppsagd från en fast anställning på två grunder: arbetsbrist eller personliga skäl.
Om du har blivit uppsagd har du under uppsägningstiden rätt att arbeta, samt behålla din lön och andra anställningsförmåner.
Hem och familj

Har du blivit uppsagd eller avskedad? Här är de regler och rättigheter som gäller om du förlorar din anställning.

En anställning kan upphöra på två sätt: uppsägning eller avskedande. Även om uttrycket ”få sparken” löst används i båda fallen är det stor skillnad mellan de två. Den största skillnaden är att du som blir uppsagd har rätt till lön och förmåner under uppsägningstiden. Blir du avskedad får du avsluta din anställning utan någon uppsägningstid. Avsked sker dock endast då den anställde har begått en brottslig handling eller gjort något annat lika allvarligt.

Skäl för uppsägning

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar uppsägningstider och om hur besked om uppsägning ska gå till. Enligt lagen kan du bli uppsagd från en fast anställning på två grunder: uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning på grund av personliga skäl.

Uppsägning på grund av arbetsbrist innebär att du sägs upp av en anledning som inte har med dig personligen att göra. Det kan handla om att din arbetsgivare gör nedskärningar av ekonomiska skäl eller om en omorganisation. Arbetsbrist behöver alltså inte betyda att det är brist på arbetsuppgifter.

Uppsägning på grund av personliga skäl innebär att du har misskött dig eller att du inte längre klarar av att utföra ditt arbete.

Omplaceringsskyldighet

Innan din arbetsgivare kan säga upp dig är det deras skyldighet att först undersöka om du kan omplaceras till någon ledig tjänst. Arbetsgivaren ska även försöka anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter. Omplaceringsskyldighetens omfång står i relation till företagets storlek – ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens skyldigheter.

Uppsägningstid

När en anställd själv säger upp sig är vanligtvis uppsägningstiden mellan en och tre månader. Uppsägningstiden kan dock variera om arbetsgivaren säger upp din anställning.

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal, bestäms din uppsägningstid genom LAS. Till exempel anges här att om din sammanlagda anställningstid varit mindre än två år, är uppsägningstiden en månad från din arbetsgivares sida. Om din anställning överstiger tio år är uppsägningstiden däremot sex månader.

Rättigheter under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden har du – oavsett på vilka grunder du sagts upp – rätt att arbeta, samt behålla din lön och andra anställningsförmåner. Arbetsgivaren får inte sänka din lön även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden har du rätt till viss ledighet för att gå på anställningsintervjuer eller på annat sätt söka arbete.

Tänk på att du kan ha företrädesrätt till återanställning, så anmäl anspråk till arbetsgivaren. Du har även rätt att få ut eventuell innestående semesterersättning. Denna ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphört.

Vad gäller vid sjukskrivning?

En arbetsgivare får aldrig säga upp en sjukskriven person och använda sjukskrivningen som skäl. Uppsägning av den sjukskrivne får inte heller ske så länge det finns en rimlig chans att denne kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren.

En sjukskriven är dock inte skyddad från uppsägning på grund av arbetsbrist, utan ingår precis som alla andra på arbetsplatsen i turordningen vid uppsägningarna.

A-kassa vid uppsägning

Din a-kassa kan påverkas av hur din anställning avslutas. Normalt sett kan den som själv sagt upp sig inte få arbetslöshetsersättning från a-kassan under de första 45 dagarna av arbetslösheten. Men det finns undantag – du kan få a-kassa tidigare om du till exempel blir sjuk av ditt arbete, utsatt för mobbning eller om din arbetsplats flyttar så pass långt bort att du inte kan dag- eller veckopendla.

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt till a-kassa efter sju karensdagar. Antalet karensdagar är detsamma oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Arbetsgivaren ska ge dig ett arbetsgivarintyg som du använder när du söker ersättning hos din a-kassa.

Om arbetsgivaren har sagt upp dig eller avskedat dig på grund av att du misskött ditt arbete kan du stängas av från ersättning. Du stängs i så fall av i 45 ersättningsdagar.

Uppsägning vid provanställning

Vill arbetsgivaren avsluta anställningen efter provanställningen måste denne underrätta den anställda om detta minst två veckor innan provanställningen slutar. Om den anställda är fackligt ansluten ska facket varslas inom samma tid. Facket har rätt till överläggningar med arbetsgivaren.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt