• Hem
 • Låna
 • Samla dina lån
 • Spara
 • Kundcenter
 • Privata Pengar
 • Mina sidor

Penningtvättslagen

För att förhindra penningtvätt har SevenDay Bank skyldighet att samla information om alla våra kunder. I enlighet med EU:s regler har vi i Sverige en lagstiftning, lagen om åtgärder mot penningtvätt, vars syfte är att förhindra att bland annat kreditmarknadsbolags, bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet.

De bolag som omfattas av lagen ska därför kontrollera kunders identitet och granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som de misstänker - eller har skälig grund att misstänka - kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Varför ställer vi frågor
Enligt lagen måste vi lära känna dig bättre för att till exempel förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner.

Du behöver visa godkänd id-handling och lämna tillfredsställande svar på våra frågor för att vi ska kunna utföra önskade tjänster. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om följande:

 • Var kommer dina pengar ifrån?
 • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer?

PEP
Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning så kallad PEP (Politically exposed person). Därför behöver vi känna till om du är en PEP. En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning samt sådana personers kända medarbetare och närmaste familjemedlemmar som maka eller make, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, barn och deras makar eller partner, samt föräldrar, ska även detta meddelas SevenDay.

Som viktig offentlig funktion avses:

 • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • parlamentsledamöter
 • domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ
 • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av Dataskyddsförordningen.

Läs mer här:
Finansinspektionen
Bankföreningen

Vi ger dig prisgaranti på våra privatlån Ansök om lån
Ansök här Ladda ner

pdf ikon Lånevillkor
pdf format Personuppgiftspolicy
pdf format Distansavtalslagen

Årets Prisgaranti
SevenDay Privatlån utsågs till Årets Prisgaranti av tidningen Privata Affärer.

Årets Prisgaranti

Följ oss på Facebook

Dela