• Hem
 • Låna
 • Samla dina lån
 • Spara
 • Kundcenter
 • Privata Pengar
 • Mina sidor

Lånevillkor

Här är våra fullständiga lånevillkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss alla bankdagar 8 och 18 på telefon: 0770 - 17 77 70 eller skicka e-post till: kundcenter@sevenday.se.

1. Parter

Långivare är Express Bank Sverige Filial. Express Bank Sverige Filial benämns i de allmänna villkoren SevenDay Bank som är filialens bifirma, nedan kallat långivaren. Den eller de låntagare (huvudlåntagare och medlåntagare) som ansökt och beviljats kredit kallas nedan låntagaren. Vid fler än en låntagare har såväl huvudlåntagaren som medlåntagaren rätt att självständigt utnyttja lånet. Huvudlåntagaren och medlåntagaren svarar var och en (solidariskt) för hela skulden vilket innebär att var och en av dem är betalningsskyldig för hela lånebeloppet gentemot långivaren, oavsett vem som utnyttjat lånet.

2. Lånebelopp/kreditgräns

Långivaren har rätt att vid låntagarens begäran om förnyad utbetalning upp till tidigare beviljad kreditgräns utföra en förnyad kreditprövning. Långivaren har då rätt att stoppa rätten att utnyttja den tidigare beviljade kreditgränsen. Långivaren äger även löpande rätt att sänka den ursprungligen beviljade kreditgränsen till en kreditgräns som långivaren anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid denna tidpunkt utnyttjade lånebeloppet, om (1) förutsättningarna för beviljande av lånet förändras under lånets löptid; (2) långivarens risk för kreditgivningen ökar; (3) låntagaren har missbrukat krediten genom övertrassering eller på annat sätt; eller (4) det finns skälig anledning att anta att låntagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter det att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande till låntagaren. Såväl långivaren som låntagaren har rätt att säga upp avtalet med iakttagande av fyra (4) veckors uppsägningstid. Finns flera låntagare har var och en av dem rätt att säga upp avtalet till upphörande.

3. Ränta

Låntagaren ska betala ränta till långivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen, se särskilda villkor punkt c. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven på första sidan. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras med kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för långivaren eller andra kostnadsförändringar som långivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Långivaren tillämpar ovanstående villkor även till låntagarens förmån. Långivaren underrättar låntagaren om ränteändring innan den börjar gälla.

4. Dröjsmålsränta och förseningsavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid ska låntagaren till långivaren betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning sker. På belopp som inte förfallit till betalning fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas på förfallet belopp efter för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg med det antal procentenheter som anges i Prisbilagan. Utöver dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förseningsavgift med belopp som anges i Prisbilagan - för varje sen betalning. Ersättning för påminnelse utgår med lagstadgad påminnelseavgift. Samtliga aktuella avgifter finns presenterade i Prisbilagan på www.sevenday.se.

5. Avgifter

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala de särskilda avgifter som är angivna på första sidan i detta skuldebrev som ersättning för långivarens kostnader för lånet. Långivaren har rätt att när som helst under lånetiden höja sådan särskild avgift i den mån långivarens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Låntagaren skall även vara skyldig att till långivaren betala andra avgifter än sådana som förorsakas av långivarens kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som långivaren vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse-, expeditions- och förseningsavgifter. Långivaren har när som helst rätt att ändra sådana avgifter.

6. Annuitet

Lånet är ett så kallat annuitetslån vilket innebär att låntagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande ränta och amortering, den 28:e i varje månad tills dess lånet blivit till fullo betalt. Annuiteten kan komma att förändras p g a ränteändringar, eller genom att låntagaren utnyttjar betalningsfri månad enligt punkt 7 nedan. Därvid kan ursprunglig avtalad återbetalningstid komma att öka eller minska. Återbetalningstiden kan även komma att öka p g a att uppläggningsavgift och ränta läggs till lånebeloppet enligt särskilda villkor punkt c.

7. Betalningsfri månad

När låntagaren gjort sex (6) inbetalningar i följd i tid är låntagaren berättigad till tre (3) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod förutsatt att låntagaren fortsätter att erlägga varje betalning i tid. Dock kan två betalningsfria perioder aldrig vara i följd. Under betalningsfri månad debiteras lånet ränta och avgifter enligt ordinarie villkorvilka läggs till skulden.

8. Avräkningsordning

Vid betalning har långivaren rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

9. Förtidslösen

Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, utan särskild avgift eller ersättning och när så önskas lösa lånet i förtid. Låntagaren ska betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen.

10. Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger.

 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
 3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
 4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar sig att betala lånet.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna a till d äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse.
Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

11. Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om långivaren själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av långivaren om denne varit normalt aktsam. Långivaren är inte i något fall skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet från långivarens sida.

12. Ångerrätt enligt lag

Låntagaren har ångerrätt och kan således avbeställa lånet inom fjorton (14) dagar från det att låneavtalet ingicks. Avbeställning ska ske genom att låntagaren lämnar eller sänder ett meddelande till långivaren. Om avbeställning sker ska låntagaren snarast och senast inom trettio (30) dagar från det att avbeställningen skedde betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta på lånet från dagen då låntagaren fick tillgång till lånebeloppet till dess lånebeloppet har återbetalats. Uppläggningsavgift och andra avgifter för krediten, dock inte påminnelse-, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av långivaren inom 30 dagar.

13. Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m fl, i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

14. Övrigt/tillämplig lag/tvister

Danska Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till långivarens klagomålsavdelning alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt skall tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

15. Kontaktuppgifter

SevenDay Bank (Express Bank Sverige Filial), Box 1171, 164 26 Kista
Tel. 0770-17 77 70, Fax 0770-17 77 99,
E-post: kundcenter@sevenday.se

Lånevillkor 2018:02

Vi ger dig prisgaranti på våra privatlån Ansök om lån
Ansök här Ladda ner

pdf ikon Lånevillkor
pdf format Personuppgiftspolicy
pdf format Distansavtalslagen

Årets Prisgaranti
SevenDay Privatlån utsågs till Årets Prisgaranti av tidningen Privata Affärer.

Årets Prisgaranti

Följ oss på Facebook

Dela